programa de insercion social

 É o proceso de intervención social que, co obxecto último de mellora-lo benestar e calidade de vida das persoas ou grupos, actúa sobre factores asociados á orixe das distintas problemáticas ou necesidades sociais desenvolvendo actuacións concretas para evita-la súa aparición, reaparición ou o seu agravamento.

Este programa ten por obxecto prestar as atencións que permitan lograr a integración das persoas e os grupos na vida social garantindo así a prestación básica de inserción social.

-        Xestión de recursos:

·        RISGA (ver abaixo).

·        Seguimento dos proxectos personalizados de inserción.

·        Axudas Emerxencia Social (ver abaixo).

·        Derivacións Plan de Inclusión.

·        Informes sociais de reagrupamento familiar e arraigo da poboación inmigrante.

-          Fomento de actividades ocupacionais.

-          Intervención e tratamentos específicos.

-          Conexión con recursos externos (Centros ocupacionais, Centros de Inserción Social, Fogares e Clubs, Sanidade, Educación, Emprego, Cultura, Deportes.

 

Máis información RISGA

RENDA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA)

Concepto

É unha prestación social de carácter periódico destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles mediante un proxecto personalizado de inserción que, partindo das necesidades e características de cada caso, procure a autonomía persoal, familiar e económica do beneficiario/a e acade a súa integración social e/ou laboral. En todo caso, deseñarase con rigorosos criterios de programación, determinando obxectivos, prazos, medios e actividades que permitan a avaliación dos efectos reais da súa aplicación.

Requisitos de acceso

Estar empadroado e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia, cando menos durante o ano inmediatamente anterior á formulación da solicitude.

Quedan eximidas do cumprimento deste requisito dun ano:

a)aquelas persoas que, procedentes doutras Comunidades Autónomas do Estado, sexan beneficiarias do salario social na comunidade autónoma da que proceden, sempre que na lexislación desa comunidade se recolla a reciprocidade,

b)as vítimas de violencia doméstica que cambian o seu domicilio por motivos de seguridade,

c) as persoas emigrantes galegas retornadas cando fixen a súa residencia en Galicia e aquelas persoas nacidas en Galicia que residindo noutras comunidades autónomas volvan fixar a súa residencia no territorio da Comunidade Autónoma galega.

Os cidadáns e as cidadás de estados non membros da Unión Europea precisarán, ademais, acreditar a residencia legal en España no momento da solicitude.

Ter constituída unha unidade de convivencia independente, vinculada economicamente á persoa solicitante

Ter unha idade comprendida entre os 25 e os 65 anos.

Non obstante, tamén poderán ser beneficiarias:

Persoas menores de 25 anos que, reunindo o resto dos requisitos, teñan menores ao seu cargo.

Persoas maiores de 18 anos que, tendo recoñecida a condición de minusválidos, non teñan dereito a prestación ou axuda de igual ou análoga natureza.

Persoas maiores de 18 anos que, antes de acadaren a maioría de idade, estivesen tuteladas pola Xunta de Galicia e internadas en centros de protección de menores ou en acollemento familiar.

As persoas maiores de 18 anos en situación de orfandade absoluta que, reunindo os demais requisitos, non teñan dereito a outras prestacións ou axudas de análoga natureza.

Dispoñer de recursos económicos inferiores á contía da prestación económica da RISGA que lle corresponda.

Que non existan persoas legalmente obrigadas e con posiblidade real de prestar alimentos. A xuízo do órgano de resolución, poderase eximir deste requisito a aqueles solicitantes dos que se prevexa que a obriga de alimento non se poida facer efectiva por malos tratos, relacións familiares deterioradas ou inexistentes das que exista constancia no expediente.

 

Máis información (Axuda emerxencia social)

 

AXUDAS PARA SITUACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL (AES)

Concepto

Axudas económicas de carácter extraordinario e de pagamento único destinadas a paliar situacións de emerxencia que orixinen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico e urxente.

 

Requisitos de acceso

Ser maior de idade

Estar empadroado e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Non dispoñer de ingresos suficientes para afronta-los gastos derivados da situación de emerxencia (ingresos non superiores ao 125% do importe do subsidio básico máis o complemento familiar da RISGA que lle correspondería).

En ningún caso se poderá conceder máis dunha axuda para situación de emerxencia social por unidade de convivencia ao ano.

 

Lugar de presentación

Servizos sociais de atención primaria.

Delegacións provinciais da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais

 

Prazo de presentación

Durante todo o ano.